ganimב'יחד מודיעין' פועלים בשנת הלימודים תשפ"ג תשעה גני ילדים עירוניים.

בשכונת משואה:
גן שסק - טרום טרום חובה (גיל 3)
גן שקמה - דו גילאי חובה וטרום חובה (גיל 4+5)

במתחם בית הספר ניצנים:
גן שקדיה - דו גילאי חובה וטרום חובה  (גיל 4+5)

בשכונת הנביאים:
גן אילות וגן הדר - גני חובה (גיל 5)
גן רקיע - טרום חובה (גיל 4)
גן טל - טרום טרום חובה (גיל 3)
גן מטר וגן קשת - דו-גילאי (גיל 3+4)

למידע על רישום לגנים לחצו כאן

גני יחד מודיעין פועלים בשיתוף עם רשת 'מיתרים'

מטרת “מיתרים ”היא לכונן מסגרות לחינוך יהודי-דמוקרטי אשר:

  • יצרו אקלים חינוכי שבו מתחנכים דתיים ושאינם דתיים יתחנכו בצוותא בהרגשת נוחות וללא צורך להתייחס באופן שיפוטי להגדרת יהדותם.
  • יקנו חינוך יהודי המבוסס על ההלכה ומסורת ישראל כנקודת מוצא לדיון, בגישה לא כפייתית, המאפשרת ריבוי ביטויים למורשת היהודית .
  • יסייעו לתלמידים להגדיר את זהותם היהודית, להפוך אותה לרלוונטית לגביהם, יאפשרו לכל אחד מהם לזהות את דרכי הביטוי היהודיים ולהבטיח המשכיות משמעותית מודעת של היחיד כחבר מזדהה ומזוהה בעם היהודי יחד עם משפחתו וקהילתו .
  • יעשו להפנמת ערכי היהדות וביטויים במערכות היחסים שבין אדם לחברו, בהשתיכות קהילתית ומעורבות פעילה בה, בסולדיריות יהודית ובזיקה פעילה עם יהדות התפוצות, ביחס לזר, לאחר ולשונה וביחס לסביבה.

תכנית הלימודים של גני 'מיתרים' מבוססת על מטרת 'מיתרים' ולאורה מגדירה את הנושאים והמושגים אשר מלווים את הגן לאורך השנים.

במסגרת התוכנית ישנה התייחסות ותשומת לב ללימוד ועשייה במטרה לייצור אורח חיים יהודי בגן. במהלך השנים נפגשים הילדים עם לשון התורה והתפילה, ומכירים לעומק מנהגים, אורחות חיים וטקסים מסורתיים. עולם המושגים המלווה את העשייה החינוכית לקוח מתחומי היהדות השונים: אורחות חיים, חגים, תפילה וברכות, תורה ופרשת שבוע, סמלים וטקסים.

נושאים אלו נלמדים על פי סדר השנה בהתאמה לזמנים ומועדים. הלימוד נע בין שני צירים הידע והקיום הכיתתי – אישי.

יצירת אורח חיים יהודי בגן הנו מוקד מרכזי בעשייה החינוכית הן מבחינת הלימוד והעשייה והן מבחינת אקלים הגן. המטרה היא יצירת גן ייחודי שמביא לידי ביטוי את ההטרוגניות של האוכלוסייה ואת העיסוק המרכזי בזהות יהודית על היבטיה השונים. בוגר הגן צריך להיות בעל ידע נרחב באורח החיים היהודי הן מבחינת הידע והן מבחינת הקיום. הגן מהווה את תחילת הדרך במסגרת ייחודית זו ותוכנית הלימודים היא חלק מהרצף שבין הגן- בית הספר והתיכון. הידע הנרכש בגן מהווה את התשתית הלימודית והחינוכית להמשך ההתפתחות הנושאית והאישית כאחד.

התוכנית בנויה על פי רצף התפתחותי שתואם את התפתחות הילדים ויכולתם לעסוק בנושאים אלו:

טרום טרום חובה

טרום חובה

חובה

זיהוי וישום

הבנה אינטואטיבית

ראשית הבנת משמעות הסמלים

הכרת מנהגים וסמלים בולטים

הכרת מנהגים וסמלים

הכרת מנהגים וסמלים

הכרת מרכיבי סיפור החג

הכרת סיפור החג

הכרת סיפור החג ומשמעותו

הכרת ברכות ואורחות חיים בסיסיות

ידיעת ברכות ואורחות חיים

הבנת משמעות של ברכות ואורחות חיים