ועדת הביקורת סוקרת, בין היתר, את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר שבה. הוועדה בוחנת אם ייעוד כספי העמותה אכן תואם את חזון הקהילה ותורם לקידום מטרותיה, ומביאה לפני ההנהלה את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי של העמותה. בנוסף, הוועדה בוחנת את התנהלות העמותה בהיבטים שונים, באופן יזום או בעקבות פניות של חברי קהילה.

חברי קהילה מוזמנים לפנות לוועדה בכל עת: bikoret@yhdnews.com 

בוועדת ביקורת חברים:
שלומי אביטן
נעמה ארד
עופר עסיס
שמעיה קמחי