logoרשת מיתרים היא מסגרת מאגדת, התומכת במארג בתי הספר הפועלים ברוח "מיתרים" מבחינה רעיונית, ארגונית, ציבורית, כספית ומקצועית, וכן בסיוע בגיוס משאבים ובאיגומם, בבניית תמיכה ציבורית, ובקיום התמיכה ההדדית של מארג בתי הספר.

מתן סיוע רעיוני, ארגוני וציבורי לגיבוש קהילות הורים לשם הקמת מוסדות חינוך - החל בגני ילדים וכלה בבתי ספר תיכוניים - בכל מקום שיווצרו התנאים לכך.

פיתוח גישה חינוכית-ערכית רחבה, המעמידה את הלומד במרכזה והמבוססת על:

א. שילוב של השקפת העולם היהודית ודרכי ביטויה בחיי היחיד והציבור בערכים, נורמות התנהגותיות ומנהג.

ב. הבנת הגישות המחשבתיות העיקריות של המחשבה הפילוסופית היהודית והכללית - ועל הזיקה והשוני שביניהן.

ג. התוודעות אל "הספריה היהודית" וספרות העולם ובחינתם מבחינה היסטורית ורלוונטית.

ד. ידיעת המדע המודרני, ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם והכרה ביקורתית של המציאות.

הצגת גישה חינוכית זו בפני קהלים של הורים במקומות שונים במדינת ישראל.

פיתוח תכנית לימודים ותכנים לימודיים המביאים את הגישה החינוכית לכלל כלי חינוכי מעשי.

הכשרת מורים ומנהלים לעבודה במוסדות החינוך של "מיתרים" על בסיס תכני הלימוד הללו.

בנית עורף ציבורי למוסדות החינוך של "מיתרים" ולמסרם החינוכי-חברתי.

יצירת מודעות ציבורית וגבוי כלכלי שיאפשר לכל מי שחפץ בדרכה החינוכית של "מיתרים", לקחת בה חלק.